THÔNG BÁO

2022-06-01 10:08:17

 

THÔNG BÁO

Về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

                            

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SGDHN ngày 22/03/2022 và Thông báo số 1068/TB-SGDHN ngày 22/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (MCK; BXT);

Thông báo số 1843/TB-VSD ngày 26/05/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Công văn số 5748/VSD-ĐK.NV ngày 26/05/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc huỷ chứng khoán đăng ký – mã BXT.

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

- Mã chứng khoán: BXT

- Mã ISIN: VN000000BXT4

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 07/CPH/2019/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 23/05/2019

- Tổng số lượng chứng khoán đã đăng ký: 63.400 Cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán đã đăng ký: 634.000.000 đồng

- Tổng số lượng chứng khoán đề nghị huỷ đăng ký: 63.400 Cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán đề nghị huỷ đăng ký: 634.000.000 đồng

Lý do huỷ đăng ký: Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang là doanh nghiệp cổ phần hoá không phải là công ty đại chúng đã huỷ đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu huỷ đăng ký chứng khoán tại VSD.

- Ngày hiệu lực huỷ đăng ký: 09/06/2022

- Ngày VSD thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán BXT để huỷ đăng ký: 03/06/2022.

- Kể từ ngày 02/06/2022, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán BXT.

- Kể từ ngày 09/06/2022, mã chứng khoán BXT, mã ISIN N000000BXT4 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành.

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thông báo đến Quý cổ đông được biết và thực hiện./.

File đính kèm