THÔNG BÁO

2024-05-20 09:23:14

Thông báo về việc nhận cổ tức năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ  ngày 24/4/2024 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 1,059 %/mệnh giá cổ phần.

2. Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ động tại thời điểm ngày 21/4/2024 (thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Thời gian và địa điểm chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày 15/06/2024.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tổ chức - Kế hoạch tài chính, Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Tầng 1, Trụ sở làm việc các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh - Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Cổ đồng nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản theo hình thức sau: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu đính kèm) gửi về Phòng Tổ chức - Kế hoạch tài chính, Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Tầng 1, Trụ sở làm việc các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh - Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 0939.986.567 Mr Năng, Trưởng Phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính).

Lưu ý: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đề nghị mang theo giấy CCCD (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu đính kèm).

Sau ngày 30/07/2023 quý cổ đông không phản hồi hoặc không đến nhận thì Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của Quý cổ đông và không được nhận lãi phát sinh từ số tiền cổ tức.

 

Trân trọng thông báo!

File đính kèm