Thông báo chi trả cổ tức

2022-06-14 08:25:05

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2021

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

                            

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Căn cứ Nghị quyết số 04/2022-NQ-ĐHĐCĐ  ngày 28/4/2022 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 0,44%/mệnh giá cổ phần

2. Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 04/4/2021 (thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Thời gian và địa điểm chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày 15/06/2022.

- Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: tại Phòng Tổ chức - Kế hoạch tài chính, Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản theo hình thức sau: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu đính kèm) và kèm theo bản sao CMND gửi về Phòng Tổ chức - Kế hoạch tài chính, Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 0293.3877.448).

 

 

* Lưu ý:

 

Cổ đông tự thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân trên số tiền cổ tức mà cổ đông được hưởng theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đề nghị mang theo giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu đính kèm).

Các cổ đông sẽ không được nhận lãi phát sinh từ số tiền cổ tức nếu không đến nhận sau ngày 31/07/2022.

 

Trân trọng thông báo!

File đính kèm