Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2023-04-24 11:22:29

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên năm 2023

 

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

 

                   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/04/2023.

Do có sự điều chỉnh về kế hoạch tổ chức đại hội và để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng thông báo Quý cổ đông có sự thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/04/2023 (thứ sáu).

- Nay thay đổi Ngày tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/05/2023 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Trụ sở làm việc các Hội đặc thù tỉnh – Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Là ngày 20/04/2022 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023).

Kính thông báo đến quý cổ đông được biết để tham dự Đại hội đúng thời gian và địa điểm./.

File đính kèm